03 Ekim 2016

Arşiv H


Arşiv H

HA GAYRET HASİB EFENDİ, Kemal M. Altınkaya, İst 1943, 104 s. (7705)
HAAPALA CLANDESTINE IMMIGRATION (1931-1948), Mordechai Naor, A4, 116 s. (1728)
HABERLEŞME HUKUKU, Feyyaz Gölcüklü, Ankara 1970, A4, 296 s. (4889)
HAC YOLUNDA, Cenap Şehabettin, İst. 1341, A4, 240 s. (3863)
HACE-İ LİSAN-I OSMANİ, İLM-İ SARF-I ARABİ, Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Manastırlı Mehmed Rıfat, 2.cilt, Dersaadet 1311, A4, 484 s. (7368)
HACE-İ LİSAN-I OSMANİ, İLM-İ SARF-I FARSİ, Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Manastırlı Mehmed Rıfat, 3.cilt, Dersaadet 1311, A4, 160 s. (7367)
HACE-İ LİSAN-I OSMANİ, İLM-İ SARF-I TÜRKİ, Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Manastırlı Mehmed Rıfat, 1.cilt, Dersaadet 1311, A4, 404 s. (7369)
HACI BAYRAM VELİ, Mehmed Ali Ayni, İstanbul Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1343, B4, 152 s. (5992)
HACI BEKTAŞ-I VELİ, MAKALAT, haz.Esad Coşan, İst, 190 s. (5079)
HADAİKU’D-DEKAİK, Sadeddin el-Berdiiyy, Arapça, Petersburg 1905, A3, 281 s. (3266)
HADIGATİL-VÜZERA, Osmanzade Taib, Freiburg 1969, 198 s. (432)
HADİKATU’L-EVLİYA’DAN, PİR-İ TARİKAT SEYYİD AHMED BEDEVİ VE SEYYİD İBRAHİM DÜSUKİ, Hocazade Ahmed Hilmi, İst. Şirket-i Mürettibiyye Mat. 1318, A4, 48 s. (3017)
HADİKATÜ’L-CEVAMİ, H.H.Ayvansarayi, 2 cilt, lstanbul 1281 (1864), 584 s. (1263)
HADİKATÜ’L-EVLİYA, Hocazade Ahmed Hilmi, İst 1966, A4, 276 s. (4903)
HADİKATÜ’S-SÜEDA, Fuzuli, yazma, A3, 254 s. (5821)
HADİM VE HADİMLİLER, Numan Hadimioğlu, Ankara 1983, B4, 386 s. (6228)
HADİS-İ ERBAİN ŞERHİ, Usfuri Lofçalı Raşid, İst 1328, B4, 48 s. (7798)
HADİS-İ ŞERİFLER VE DUALAR, B4, 172 s. (7866)
HADİSÜ’Ş-ŞERİF Lİ’S-SAFFI’L-SALİSÜ’L-İDADİYÜ’Ş-ŞER’İ, Vehbi Süleyman Gavci, Muhyiddin Mestu, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı, Arapça, B4, 240 s. (6187)
HADİSÜ’Ş-ŞERİF Lİ’S-SAFFI’S-SALİSİ’S-SANEVİYİ’Ş-ŞER’İ, Vehbi Süleyman Gavci, Muhyiddin Mestu, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı 1426/2004, Arapça, B4, 152 s. (6189)
HADIYYETÜ’L-AŞIKİN, Abdurrahman Sema, A4. (6629)
HADJI MURAD DONOGO ORTENA ŞAMİLYA, Mahaçkale 1995, A4, 112 s. (6799)
HAFIZ DİVANI, (Farsça), A4, 314 s. (7250)
HAFIZ SAMİ, Ali Rıza Sağman, İst. 1947, A4, 136 s. (1753)
HAFTALIK MECMUA, Kemal Salih, 105-176 (18 Temmuz 1927 – 26 Teşrinisani 1928), A3 (3221)
HAGARISM THE MAKING OF THE ISLAMIC WORLD, P.Grone, Cambridge 1977, 288 s. (1616)
HAILEY – A STUDY IN BRITISH IMPERIALISM, 1872-1969, John W.Cell, Londra 1992, A4, 352 s. (3510)
HAK ERENLER (NEBİ), H.Cibran, çev. Ö.R.Doğrul, İst. 1970, A4, 78 s. (2697)
HAK VE HAKİKAT, 2 Kitap, İst 1329, B4, 248 s. (6274)
HAK YOLU, sahibi ve müdir-i siyasi Mehmed Ubeydullah, nr.1-6 (3 Şubat 1326-10 Mart 1327), A3 (3121)
HAKAİKÜ’T-TECRİD Fİ MENAZİLİ’T-TEVHİD, Seyyid Ahmed Hüsameddin, Mürettibin-i Osmaniye Matbaası Asitane 1328, (Arapça), 108 s. (6897)
HAKAYIK, 2. yıl, (1-19), 1 (23 Nisan 1302) – 19 (20 Ağustos 1302), A3, 76 s. (5815)
HAKEZA TEKELLEME İBN ARABİ, Nasır Hamid Ebu Zeyd, Mısır 2002, Arapça, B4, 252 s. (5775)
HAKİKAT YAHUT DOĞRULUK, Abdullah Buyi, l-7 cüz, Kazan 1904, 224 s. (1202)
HAKİKAT YOLUNDAKİ TECRÜBELERİMİN HİKAYESİ, M.K.Gandhi, İst. 1953, A4, 436 s. (2556)
HAKİKAT-I İSLAM, Dr. Milaslı İbrahim Hakkı, İstanbul Hilal Matbaası, 1341/1924, A4, 220 s. (7733)
HAKK-I İNTİHAB, Bedii Nuri, İst 1330, A4, 208 s. (7740)
HAL KÖYÜ’NÜN ETNOLOJİK TETKİKİ, Nermin Erdentug, Ankara 1975, B4, 134 s. (4769)
HAL-İ İCTİMAİYAT DERSLERİ, cilt I, Fındıkoğlu, 1944, 136 s. (841)
HALASU’L-ÜMME Fİ MARİFETİ’L-EİMME, Sadrazam Lütfi Paşa, dirase ve tahkik Dr. Macide Mahluf, Kahire 2001, (Arapça), 76 s. (7158)
HALEB SALNAMESİ, 1293, A4, 160 s. (7515)
HALEB SALNAMESİ, 1309, B4, 180 s. (7343)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1300 (1883), A4, 117 s. (4010)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1302 (1885), A4, 212 s. (4011)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1307 (1890), A4, 190 s. (4012)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1308 (1891), A4, 260 s. (4013)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1313 (1895), A4, 308 s. (4014)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1317 (1899), A4, 319 s.
(ön ve arka kısmında eksik sayfalar var) (4015)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1320 (1902), A4, 428 s. (4016)
HALEP VİLAYETİ SALNAMESİ, 1326 (1908), A4, 530 s. (4017)
HALET EFENDİ’NİN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ (1802-1806), İst. 1940, B4, 150 s. (2212)
HALIK KALENDARI, M.İskakov, Almatı 1980, A4, 320 s. (4001)
HALK EFKARI MEFHUMU VE TESİR SAHALARI, Dr. Nermin Abadan, Ankara 1956, B4, 188 s.(6495)
HALK EFKARI, MEFHUM VE TESİR SAHALARI, Nermin Abadan, Ankara 1956, A4, 192 s. (3964)
HALK KİTAPLARINA DAİR, F.R.Güloğlu, İst. 1937, 72 s. (759)
HALK NAZARINA BİR NİÇE MESELE, Musa Carullah, 96 s. (1103)
HALK OYUNLARI, Berlin 1932, A4, 20 s. (5080)
HALK ŞURALARI, (Osm.) Çankırılı Ahmet, 1928, l72 s. (1384)
HALKA DOĞRU, (Türk Yurdu Müdürü Celal Sahir),1-52 sayı, 416 s. (530)
HALKEVLERİ BİBLİYOGRAFYASI, Hasan Taner, Ank. 1944, A4, 96 s. (2311)
HALKI OKITU YOLUNDA ZİMİSTVA NE İŞLİ?, V. Nivski, (Arap harfleriyle Tatarca), Ufa 1915, A4, 66 s. (4552)
HALLAC-I MANSUR, S.Zeki Aktay, İst. 1944, A4, 112 s. (3531)
HALLAJ MARTYR MYSTIQUE DE l’ISLAM, I-II, L.Massignon. (685)
HALLÜ’L-MEAKİD ŞERHÜ’L-KAVAİD, A4, 200 s. (5681)
HALUK’UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, İst 1327, Osmanlıca, A4, 96 s. (6143)
HAMARTIA (TRAGIC ERROR IN THE POETICS OF ARISTOTLE AND IN GREEK TRAGEDY), J.M.Bremer, Amsterdam 1969, B4, 248 s.(6444)
HAMELETÜ’L-FRANSİYYE ALA MISR Fİ DAV’I MAHTUT-İ OSMANİ, İzzet H. Efendi, (Arapça), Kahire 1999, A4, 520 s. (5187)
HAMİDETÜ’L-USUL, Gelenbevizade Ahmed Tevfik, İst 1295, (Osm.), A4, 43 s. (6256)
HAMİLETÜ’L-USUL, Gelembevizade Ahmed Tevfik Efendi, İst. Cevaib Mat. 1295, A4, 44 s. (2617) (3025)
HAMSİNAME, Hamamizade İhsan, İst. Sebat Mat. 1928, B4, 155 s. (2954)
HAN GİREY İ EGO “TAPİSKİ O ÇERKESİ” Kavkazskiy Etnografiçeskiy Sbornik, V.K.Gardanov, Moskova 1980, B4, 36 s. (3760)
HAN GİREY, ÇERKESSKİYE PREDONİYA, Nalçik 1989, A4, 283 s. (3153)
HANDBOOK OF DIPLOMATIK AND POLITICAL ARABIC, 80 s. (119)
HANDBOOK OF MEDICAL SOCIOLOGY, Howard E. Freeman, Sol Levine, Leo G. Reeder, Londra 1963, B4, 620 s. (7419)
HANDBOOK OF NAUTICAL TERM, W.Thompson, İst. 1892, 224 s. (1604)
HANDBOOK OF OTTOMAN-TURKISH DIPLOMATICS, J. Reychman, A. Zajavkowski, 1968, 232 s. (195)
HANDBOOK OF PHILOSOPHICAL LOGIC, cilt II, d.Gabbay Londra 1984, A4, A4, 790 s. (2584)
HANDBUCH DER GESCHICHTE GRIECHISCH – RÖMISCHEN PHILOSOPHIE, Christian Brandis, Berlin 1857, A4, 1114 s. (5529)
HANDBUCH PHILOSOPHISHER GRUNDBSEGRIFFE, Hermann Krings-Christoph Wild, 6 cilt, A4, 1874 s. (4465)
HANENDE (Müntahab ve Mükemmel Şarkı Mecmuası), Ahmed Avni 1317 (1899), B4, 760 s. (1831)
HANIMLAR HEYET-İ MERKEZİYYESİ, İst. 1330, A4, 136 s. (2384)
HANMALAR ISLAH1, Kazan, 1908, 64 s. (1171)
HANS DERNSCHWAM’S TAGEUCH EINER REISE NACH KONSTANTINOPEL UND KLEINASIEN (1553/55), Franz Babinger, Würzburg 1923, B4, 350 s. (1991)
HARB ZENGİNİNİN KIZI VE KASA HIRSIZLARI, İ.F.Sertelli, İst. 1940, A4, 62 s. (3535)
HARB-İ UMUMİDE TÜRKİYE, 1338 (1922), 192 s. (1156)
HAREKET, Fikir Ahlak Sanat, sahibi Nurettin Topçu, sayı 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Aralık 1947, Ekim 1948, AA3, 176 s. (7009)
HAREKETU’L İSLAMİYYE Fİ MISIR RU’YETUN VAKİYYETUN Lİ MERHALETİ’S-SEBİNAT, 247 s. (543)
HAREM AĞALAR TEAVÜN YURDU NİZAMNAME-İ ESASİSİDİR, Dersaadet 1335, A4, 8 s. (2901)
HAREM’DEN MEKTUPLAR, Çağatay Uluçay, 20 s. (1083)
HARİTALI VE RESİMLİ MÜKEMMEL TARİH-İ OSMANİ, Ahmed Reşid, Dersaadet 1328, 2 cilt, A4, 974 s. (2424)
HARPUT HÜKÜMDARI BALAK GAZİ, Nureddin Ardıçoğlu, Ank. 1966, A4, 64 s. (2151)
HARVARD UKRANIAN STUDIES CADELPHOTES, A3, 44 s. (4138)
HASAİSÜ’T-TASAVVURİ’L-İSLAMİ VE MUKAVVİMATİHİ, bi kalem-i Seyyid Kutub, 1388/1968, B4, 240 s. (7629)
HASEKİNİN KİTABI, N.Taşkıran, İst. 1972, A3, 16+416 s. (2275)
HAŞİYAT ŞERHİ LAMİYETİ’L-EF’AL, Müellif Rifai, İst 1304, A3, 57 s. (7591)
HAŞİYE ALA CEVHERETİ’T-TEVHİD, Şeyh Ahmed el-Echuri, Mısır 1315, A3, 143 s. (4432)
HAŞİYE ALE’N-NUHBE, HAŞİYELİ NUHBETU’L-FİKER, İst 1305, B4, 96 s. (7030)
HAŞİYE ALE’T-TASDİKAT, Müftizade Mehmed Sadık el-Erzincani, Matbaa-i Amire 1254, A4, 200 s. (6327)
HAŞİYE EL CEDİDE ALE’T-TASDİKAT, Abdullah bin Abdurrahman el Kilisi, Matbaa-i Amire 1275, B4, 386 s. (6334)
HAŞİYE EL-HIZRİ ALA ŞERH-İ İBN AKİL ALA ELFİYE, İbn Malik İbn Akil Allame Muhammed el-Hızri, 1.cüz,. A3, 284 s. (3815)
HAŞİYE EŞ-ŞEYH YASİN ALA ŞERHİ’L-FAKİHİ ALA KATRU’N NİDA, Şeyh Yasin, A3; cilt I, 180 s.; cilt II, 196 s. (4257)
HAŞİYE ŞERHÜ’L-FELAHA KATRU’N-NEDA, A3, 548 s. (7736)
HAŞİYE-ALA TEHZİBİ’L-MANTIK Lİ’T-TAFTAZANİ, Abdullah bin Şihabeddin el Hüseyin el-Yazdi, İran 1981, B4, 400 s. (3822)
HAŞİYE-İ ALA ŞERH-İ ACİB EL NEDA ALA EL MUKADDİME EL MUSEMMAT Bİ KATR EL NEDA, yasin b.Zeyniddin, Arapça, A3, 2 cilt toplam 376 s. (2260)
HAŞİYE-İ CEDİDE ALA ŞERHU İSAMİ’L-FERİDE, Filibeli Seyyid Halil Efendi, Matbaa-i Amire 1287, A3, iki cilt toplam 1048 s. (7574)
HAŞİYE-İ HASAN-I MISRİ ALA-NETAYİCİ’L-EFKAR HAŞİYE-İ SİRAC BASİRETİ ZATİ’L-EBSAR ALA NETAYİCİ’L-EFKAR Lİ SİYAHİZADE HAŞİYE-İ UHRA Lİ-BA’DİL FUDALA, Siyahizade Hasan-ı Mısri, 1266, A3, 252 s. (3192)
HAŞİYE-İ İSAM ALA’T-TASAVVURAT, Arapça, tarihsiz (6325)
HAŞİYE-İ SEYYİD NİMETULLAH Bİ ŞERH-İ CAMİ/HAŞİYE-İ İSAM Bİ-ŞERH-İ CAMİ MOLLA CAMİ, Seyyid Nimetullah İsam, (Arapca Yazma), A3, 244 s. (4295)
HAŞİYE-İ TASAVVURAT Lİ MÜFTİZADE, B4, 464 s. (6332)
HAŞİYE-İ TASAVVURAT Lİ MÜFTİZADE, B4, 480 s. (6333)
HAŞİYE-İ TASAVVURAT Lİ-MÜFTİZADE, Mehmed Erzincani, B4, İst. 1276, 472 s. (2239)
HAŞİYE, TEHZİB-İ MANTIK, Devani, İst 1305, B4, 212 s. (7415)
HAŞİYETİ GELENBEVİ ALE’L-CELAL, Dersaadet 1317, B4, 1. cüz 300 s.; 2.cüz 296 s. (6084)
HAŞİYETU EŞ-ŞEYH EL-HAMİDİ ALA HAŞİYETİ’S-SABAN, Şeyh İsmail el-Hamidi, Arapça, Mısır 1305, A3, 368 s. (3208)
HAŞİYETU HALLİ’L-MUKAİDİ’L-MÜSEMMAT Bİ’L-IKDI’N-NAMİ, Muhammed Nuri bin el Hacc İsmail, Arapça, Midyat 1388 (1968), B4, 286 S. (3240)
HAŞİYETU’L-ALLAMETİ’Ş-ŞEYH MUHAMMED BİN ALİYYÜ’S-SABBAN ALA ŞERHÜ ADABÜ’L-BAHSİ Lİ’L-MOLLA HANEFİ, Şeyh Seyyidü’s-Sersimi, A3, 44 s. (7804)
HAŞİYETU’L-MUTAVVEL HASAN ÇELEBİ MENŞURATI, Şerif Rıza, Kum, B4, 598 s. (5620)
HAŞİYETÜ ALE’L-CAMİ Lİ-ABDÜLGAFUR, Molla Cami’nin Kafiye Üzerine Yazdığı Şerhin Abdülgafur Haşiyesi, Mevlana Radıyeddin, Matbaa-i Amire 1306, A4, 251 s. (7834)
HAŞİYETÜ ALE’L-FENARİ, Arapca, 1247, A3, 281 s. (3247)
HAŞİYETÜ EL-ALİMÜ’N-NAHRİR EL-ALLAME EL-EMİR, Allame el Emir, İmam Abdüsselam, Arapça, Mısır 1304, A3, 171 s. (3238)
HAŞİYETÜ KARA HALİL ALE’L-FENARİ, Kara Halil (Halil el-Esved), Arapça, İst., B4, 232 s. (3283)
HAŞİYETÜ Lİ-BAZİİL MUHAKKİN TÜSEMMA TUHFETÜ’L-E’ALİ ALA ŞİRHİ’L-ALLAME ALİ BİN MUHAMMED EL-KARİ EL-MÜSEMMA DAVÜ’L-MEALİ Fİ’T-TEVHİD Lİ’L-ALLAME EBU’L-HASEN SİRACEDDİN ALİ BİN OSMAN EL-UŞİ, Aliyyül-Kari Ebu’l-Hasan el- Uşi, İst. 1318, B4, 104 s. (4355)
HAŞİYETÜ Lİ’L-MEVLA KARA HALİL ALA-RİSALETİ MUHAMMED EMİN Fİ CİHETİ’L-VAHDE, Arapça, İst. 1288, A4, 151 S. (3190)
HAŞİYETÜ NESİMATU’L-ESMAR ALA ŞERHİ İFADATU’L-ENVAR ALA METN-İ USULİ’L-MENAR, Şeyh Muhammed Emin bin Ömer bin Abidin Muhammed Alaeddin el-Hanefi, Mısır 1979, A3, 275 s. (4431)
HAŞİYETÜ REDDÜ’L-MUHTAR ALE’D-DÜRRİ’L-MUHTAR ŞERH-İ TENVİRÜ’L-EBSAR, İbni Abidin, Arapça, İstanbul 1984, A3, 670 s. (3246)
HAŞİYETÜ ŞERHİ’L-KATR Fİ İLMİN NAHV, Seyyid Mahmud el-Alusi, Arapça, Kudüs 1320, B4, 394 s. (3196)
HAŞİYETÜ’L-ALLAME EŞ-ŞEYH MUHAMMED ABBADE EL-ADEVİ ALA-ŞÜZURU’Z-ZEHEB Lİ-SİBE VEYH ZAMANEHU EBİ MUHAMMED ABDULLAH BİN HİŞAM EL-ENSARİ SİBEVEYH, Şeyh Muhammed Abbade el-Adevi, Arapça, 1- 2 cüzler, Mısır, B4, 388 s. (3191)
HAŞİYETÜ’L-ARİ ALATÜ’L-KAZIMİR, B4, 96 s. (7289)
HAŞİYETÜ’L-ATTAR ALA İSAGUCİ Fİ’L-MANTIK, Arapça, Mısır 1321, A3, 98 s. (3280)
HAŞİYETÜ’L-ATTAR ALA ŞERHÜ’L-HABİSİ, Darü’l-ihyaü’l-kütübü’l-Arabiyye 1960/1380, 264 s. (7694)
HAŞİYETÜ’L-EMİR ALA-ŞERH-İ ABDİSSELAM ALE’L-CEVHERE Fİ’L-TEVHİD, Şeyh Abdüsselam, Şeyh Emir, Arapça, Mısır 1331, A3, 168 s. (3138)
HAŞİYETÜ’L-HARPUTİ ALA TUHFETİ’L-AVAMİL, Harputi, Arapça, İstanbul 1301, B4, 328 s. (3209)
HAŞİYETÜ’L-HIZRİ ALA ŞERH-İ ABNİ AKİL, Muhammed el-Hızri, 3. cüz, Arapça, Mısır 1301, A3, 271 s. (3269)
HAŞİYETÜ’R-RİSALETİ’L-BEYANİYYE, Şeyh Mahluf, Muhammed bin Ali eş-Şaban, Arapca, Mısır  1285, 328 s. (7219)
HAŞİYETÜ’R-RİSALETİ’L-BEYANİYYE, Şeyh Mahluf, Muhammed bin Ali Saban, Arapça, Mısır 1285, B4, 326 s. (3279)
HAŞİYETÜ’S-SABAN ALE’L-ASAM Fİ İLMİ’L-BEYAN, Şeyh Muhammed es-Saban, el-Asam Ali es-Semerkandi, Arapça, Mısır 1286, B4, 182 s. (3267)
HAŞİYETÜ’T-TAFTAZANİ VE HAŞİYEÜ SEYYİD ŞERİF CÜRCANİ ALA ŞERHİ ADUDİD BİN Lİ-MUHTASARİ’L-MÜNTEHA’L-USULİ MAA HAŞİYETİ HASAN EL HEREVİ ALA HAŞİYETİ CÜRCANİ, Hasan el-Herevi, Mısır 1316, A3, 320 s. (4430)
HAŞİYYETÜL KARA HALİL ALİYYÜLFENARİ, İst. 1307, A4, 400 s. (2523)
HAT VE HATTATAN, Habib, İst. l888, 286 s. (485)
HATAY’IN KURTULUŞU İÇİN HARCANAN ÇABALAR, Tayfur Sökmen, Ankara 1978, B4, 210 s. (4754)
HATAYİ DİVANI, ŞAH İSMAİL-İ SAFEVİ HATAİ VE NEFESLERİ, Sadettin Nüzhet Ergun, İst., A4, 254 s.(6536)
HATEMÜ’L-ENBİYA HAKKINDA EN ÇİRKİN BİR İSNADIN REDDİYESİ, Aksekili Ahmed Hamdi, İst 1341, Osmanlıca, A4, 75 s. (6181)
HATIRA-İ SEYAHAT, İst. 1316, B4, 176 s. (3600)
HATIRAHAY-I EMİR ALİMHAN (TARİH-İ HÜZNÜ’L-MİLEL-İ RUHARA),(Farsca), Emir Alim Han, Tahran 1373, A4, 60 s. (4417)
HATIRALAR – TÜRK SİNEMASINDA 65 YIL, Cemil Filmer, İst 1984, A4, 228 s. (5076)
HATIRALAR,Cemal Paşa, 354 s. (951)
HATIRALARIM, Damar Arıkoğlu, Ankara 1961, A4, 384 s. (5743)
HATIRALARIM, Selim Sırrı Tarcan, İst. 1946, 76 s. (762)
HATIRAT-I ALİ ASIM, B4, 200 s. (7699)
HATIRAT-I İSLAM, Ata Hüsnü, Mısır 1909, 24 s. (866)
HATIRAT-I SULTAN ABDÜLHAMİD HAN-I SANİ, neşreden Vedad Örfi (Bengü), İst 1338/1340 (1940), B4, 72 s. (7821)
HATTAT ALİ BİN HİLAL HAYATI VE YAZILARI, A. Süheyl Ünver, İst 1958, A4, 40 s. (7626)
HATTAT ALİ BİN HİLAL, HAYATI VE ESERLERİ, Süheyl Ünver, İst 1558, A3, 36 s. (7279)
HATUNLAR HAKKINDA İDDET RİSALESİ,El HacMuhammed Eimn Efendi, İst 1327, (Osmanlıca), 24 s. (7218)
HAYAL VE HAKİKAT, Ahmed Mithat, İst. 1309, 84 s. (1599)
HAYALİ BEY DİVANI, Ali Nihat Tarlan, İst 1945, B4, 474 s. (5436)
HAYAT EL HAYAVAN, tercüme Abdurrahman Efendi, İst. 1272, cilt I-II, 950 s. (1960)
HAYAT-I EBEDİYYE, Raif Necdet, 1909-1922, İst 1922, A4, 383 s. (2429)
HAYAT-I MUHAYYEL, Hüseyin Cahit, Dersaadet 1315, A4, 320 s. (7576)
HAYAT’ÜL HAYVAN, (Arapca), 1956, 800 s. (930)
HAYATIMIN HATIRALARI, RUS-JAPON HARBİ, 1904-1905, General Pertev Demirhan, İst 1943, A4, 135 s. (6824)
HAYDAR TATLIYAY HAYATI VE ESERLERİ, İst. 1965, 212 s. (593)
HAYDUD MONTARİ, Ahmed Mithad, Dersaadet 1305, B4, 278 s. (2387)
HAYDUTLAR İZDİVACI, Ethel King (Amerikalı Polis Hafiyesi), çev. Seyfeddin, İst. 1338, 36 s. (3322)
HAYRET, (Osm.) A.Mithat, İst., 512 s. (1636)
HAYRÜ’L-KAVAİD ŞERH-İ CEVAHİRÜ’L-AKAİD, Osman Kilisi Uryani, İst 1301, B4, 180 s. (5513)
HAYRÜ’L-KELAM, (Osm., mecmua), (1329), 38 sayı, 400 s. (1160)
HAYRÜ’L-KELAM, Mevlana Celaleddin Rumi’den, Mehmed Veled Çelebi (İzbudak), İst. 1330, A4, 84 s. (3847)
HAZA DİVAN-I HAZRET-İ KUDDUSİ RAHMETÜ ALEYH, Osmanlıca yazma, B4, 386 s. (6206)
HAZA KİTABU (AHİ) ÇELEBİ HAŞİYETÜ ŞERHİ’L-VİKAYE, Mevlana Sadr’ş-şeria, Arapça, B4, I.cilt 328 s., II.cilt 248 s. (3256)
HAZA KİTABU MECMAU’L-ULUM, Arabzade Muhammed Hamdi (Muş müftüsü), Arapça, Dersaadet 1326, B4, 340 s. (3241)
HAZA KİTABU MUHAMMEDİYE, Yazıcızade Mehmed Efendi, İst 1265, A4, 540 s. (7865)
HAZA KİTABU TERCÜME-İ EYYÜHE’L-VELED, İmam Gazali, çev. Süleyman bin Cera, 1302, B4, 104 s. (3032)
HAZA KİTABU ÜNVÂNİ’L-BEYÂN VE BÜSTÂNÜ’L-EZHÂN VE MECMÛ-İ NESÂYİHİ Fİ’L-HİKEM, H. 1290 İst., 1444 s. (Arapça) (4563)
HAZA KİTABU’L-MÜSEMMA Bİ-SADULLAH ES-SARF ALA SADUDDİN, Arapca Yazma, B4, 178 s. (4434)
HAZA MEŞAYİH-İ EVLİYA, Kadir Dilek, yazma, 1951, 376 s. (6154)
HAZA RİSALE-Yİ RUMUZ-I KÜNUZ-I ESRAR-I GARİBE MİN TELİF-İ ENVERİ KUDDUSÜ SIRRIHU EL BARİ, yazma halinde, A4, 213 s. (7773)
HAZA RİSALETİ TABİRAT Lİ’Ş-ŞEYH MUHAMMED EN-NASUHİ, Muhammed Nasuhi, B4, 198 s. (4310)
HAZAHİ MECMUATÜ RESAİL-İ Fİ VAHDETİ’L-VÜCUD, Sadeddin Taftazani, İst. 1294, B4, 164 s. (4325)
HAZAİN-İ SA’DAT, Eşref bin Muhammed, Ankara 1961, B4, 182 s. (6588)
HAZAR TÜRKLER AVRUPA DEVLETİ (VI – XII. ASIR), Karaşemsi Reşit Saffet, İst 1934, A4, 56 s. (6377)
HAZE’L-KİTABU’L-HEDİYYETÜ’L-HAMİDİYYE Fİ’L-LUGATİ’L-KÜRDİYYE, Yusuf Ziyaeddin Paşa el Halidi el Makdisi, Dersaadet 1310, (Kürtçe – Arapça), B4, 320 s. (7259)
HAZİHİ MECMUATÜ RESAİL-İ Fİ VAHDETİ’L-VÜCUD, Sadeddin Taftazani, B4, 163 s. (4358)
HAZİHİ RİSALETİ Fİ’R-REDDİ ALA ABDUH FİMA-EBDAHU MİN-İNKAR-İ CEVAZİ’T-TAKLİB VE’T TEKFİR-İ EHLİHİ, Nuhel-Mertuki el-Çerkesi el-Kafkasi, Kazan 1912, 240 s. (2620)
HAZİNE-İ FÜNUN, sayı (1-52 I.yıl); (1-20 III.yıl); (1-20 IV.yıl), A3, 1236 s.(4428)
HAZİRGİ ÖZBEK EDEBİY TİLİ (MORFOLOGİYA, TEKSİKOLOGİYA), 1965, A4, 180 s. (7002)
HAZİRGİ ÖZBEK EDEBİY TİLİ, Ş.Şoabdurrahmanov, (Özbek Türkçesi), Taşkent Okutuçi Neşriyatı, 1980, A4, 448 s. (2655)
HAZIRGI ZAMAN ÖZBEK DİLİ, Taşkent 1957, A4, 528 s. (6862)
HAZRET-İ FAZL-I YEZDAN’IN FARİSİYYÜ’L-İBARE TELİF-GERDESİ OLAN CAVİDANNAME KİTABINI FERİŞTEHZADE HIZRİ’NİN LİSAN-I TÜRKİ’YE TERCÜME BUYURDUKLARI AŞKNAME-İ İLAHİDİR, Fazl-ı Yezdan, mütercim Feriştehzade, Derviş Kemal Hüseyni, (Osm.), 184 s. (7182)
HAZRET-İ İMAM-I AZAM’IN SİYASİ TERCÜME-İ HALİ, Esbak Musul valisi Mekteb-i Hukuk’tan mezun Haci Reşid Paşa, İst 1328, B4, 24 s. (7410)
HAZRET-İ ŞEYH-İ EKBER MUHYİDDİN-İ İBN EL ARABİ, EMR-İ MUHKEM VE TERCÜMESİ, mütercimi Mustafa Şerif, Dersaadet 1315, 116 s. (4981)
HAZRETİ ALİ ve ÖĞÜTLERİ, Ziya Şakir, İst. 1950, A4, 160 s. (2347)
HAZRETİ PEYGAMBER VE ZAMANI, Tahirü’l-Mevlevî, İst.1341,46 s. (1896)
HEBREW GRAMMAR, James D. Martin, Edinburg 1993, A4, 238 s. (5315)
HEBREW PRINTING AT CONSTANTINOPLE, A.Yaarı, Jerusalem, A4, 308 s. (1032)
HEDAİK EL DEKAİK, (Arapca), Saduddin el Berdei, Petersburg 1905, 281 s. (1905)
HEDDA RINDI,MANNER OM BAYEZID, 428 s. (132)
HEDEF (GAZETE), Sermuharriri Süleyman Tevfik, Müdir-i Umuru Mehmed Safa, A3 (3228)
HEDİYYETÜ’L-İHVAN Fİ ŞERH-İ SÜBHATÜ’S-SIBYAN, Mehmed Necib, İst 1308 (1892), B4, 205 s. (7734)
HEDSCHASBAHN, II.TEIL, MAAN BİS EL’ULA, Auler Pascha, 1906, A3, 80 s. (2795)
HEDSCHASBAHN, II.TEIL, MAAN BİS EL’ULA, Auler Pascha, 1908, A3, 66 s. (2794)
HEGEL DICTIONARY, Michael Inwood, Londra 1992, A4, 364 s. (2030)
HEGEL, Eugen Fink, Frankfurt 1977, 372 s. (5446)
HEGEL’S SCIENCE OF LOGIC, A.V.Miller, New York 1969, A4, 850 s. (1869)
HEGEL’S POLITICAL PHILOSOPHY PROBLEMS AND PERSPECTIVE, Z.A. Pelczynski, Cambridge 1971, A4, 248 s. (5428)
HEGEMONY AND POWER, B.Fontana, Londra 1993, A4, 228 s. (2765)
HEIDEGGER ON BEING AND ACTING, FROM PRINCIBLES ANARCHY, Reiner Schürmann, Indiana 1990, A4, 394 s. (5002)
HEIDEGGER, QUESTIONS I et II, Paris 1968, A4, 584 s. (6831)
HEIDEGGER’S ‘BEING AND TIME’ A READING FOR READERS, E.F.Kaelin, Florida 1989, A4, 372 s. (5001)
HEIDEGGER’S ‘BEING AND TIME’, THE ANALYTIC OF DASEIN AS FUNDAMENTAL ONTOLOGY, Joseph J.Kockelmans, Washington 1990, A4, 374 s. (5000)
HEIL UND NAHRUNGSMITTEL, EBN BAITHAR, J.V.Sontheimer, Stutgard 1840, B4, 882 s. (3843)
HEJAZ RAILWAY AND THE MUSLIM PILGRIMAGE, Jacob M.Landau, Detroit 1971, A4, 303 s. (4410)
HEKİM-BAŞI ODASI, İLK ECZANE, BAŞ-LALA KULESİ, müellifi – Topkapı Sarayı müzesi müdür muavini Kumbaracızade Üsküplü İzzet, İst 1933, A3, 44 s. (7618)
HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHCET, ZATI, ESERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Feridun Nafiz Uzluk, Ankara, B4, 140 s. (6648)
HEKİMBAŞI VE TALİK ÜSTADI KATİPZADE MEHMET REFİ EFENDİ HAYATI VE ESERLERİ, Süheyl Ünver, B4, 94 s. (4364)
HELEN-LATİN ESKİ ÇAĞ BİLGİSİ, S.Y.Baydur, İst. 1948, B4, 516 s. (2341)
HELENE, Euripides, Ankara 1945, A4, 140 s. (3673)
HELLENICA, Louis Robert, Paris 1949, B4, 303 s. (4447)
HEMİYAN-I STAREGAN, FERHENG-İ DASTANHAY-I KUTAH-I İRANİ, 3.cilt, a4, 660 s. (7476)
HEMMAM İBN MÜNEBBİH’İN SAHİFESİ, Muhammed Hamidullah, Ankara 1967, A4, 136 s. (4766)
HEMSCHERURKUNDEN DES OSMANEN SULTANS SULEYMAN DES PRACHTIGEN, Von Josef Matuz, 1971, 196 s. (28)
HEPİMİZE BİR BAYRAK, Tarkan Istepanyan, İst. 1967, A4, 142 s. (3566)
HER YÖNÜYLE YEŞİL MALATYA, 1966, 120 s. (1126)
HERITAGE OF PERSIA, K.N.Frye, Londra 1962, 336 s. (417)
HERITAGE TIMOURIDE IRAN-ASIA CENTRALE XV-XVIII.SIECLES, Taşkent 1997, A4, 354 s. (2068)
HERMAN LOTZG LOGIK DUREI BUCHER VOM DENKEN, VOM UNTERSUCHEN UND VON ERKENNEN, George Misch, Leipzig 1928, A4, 636 s. (6235)
HERMENEUTICS ANCIENT AND MODERN, G.L.Bruns, 1992, 336 s. (1255) (1310)
HERMENEUTICS INTERPRETATION THEORY IN SCHLEIERMACHER, DILTHEY, HEIDEGGER AND GADAMER, John Wild, Illinois 1969, A4, 302 s. (4684)
HEROIC AGE, H. Munro Chadwick, Cambridge 1926, A4, 476 s. (7587)
HİBE – ANTİK CEMİYETLERDE MÜBADELENİN ŞEKİLLERİ VE SEBEPLERİ, Marcil Mauss, İst 1934, B4, 114 s. (5928)
HIBERNIAN MISSIONARY SOCIETY, Dublin 1920, B4, 40 s. (4911)
HİCAZ SIHHIYE İDARESİ (SENEVİ RAPOR) HİCAZ’da TEŞKİLAT VE ISLAHAT-I SIHHIYE, İst 1330, A4, 148 s. (5042)
HİCAZ SIHHİYE İDARESİ, HİCAZ’DA TEŞKİLAT VE ISLAHAT-I SIHHİYE, Kasım İzzeddin, İst 1328, 80 s. (5032)
HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1301(1884), A4, 182 s. (3866)
HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1305(1888), A4, 240 s. (3867)
HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1306(1889), A4, 308 s. (3868)
HİCAZ VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1309(1892), A4, 312 s. (3869)
HİCAZ’DA TEŞKİLAT VE ISLAHAT-I SIHHİYE (SENEVİ RAPOR), Kasım İzzeddin, İst 1328, A4, 80 s. (5043)
HİCAZ’DA TEŞKİLAT-I ISLAHAT-I SIHHİYE VE 1329 HACC-I ŞERİFİ, Kasım İzzeddin, İst 1328, A4, 52 s. (5044)
HİCİV EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Hilmi Yücebaş, İst 1955, A4, 368 s. (5231)
HİCRİ DEDE CANLI SÖZLER, Kerkük 2003, A4, 210 s. (7729)
HİCRİ DEDE HOYRATLAR, Kerkük 2004, A4, 186 s. (7727)
HİCRİ DEDE’DEN CANLI SÖZLER, Kerkük 2002, A4, 104 s. (7728)
HİCRİ DEDE’DEN SEÇMELER, Faik Hicri Dede, 1422/2002, Kerkük Türkçesi ile, A4, 104 s. (5795)
HIDDEN HAND, MIDDLE EAST FEARS OF CONSPIRACY, D.Pipis, New York 1996, B4, 416 s. (2152)
HIDDEN INJURES OF CLASS, Richard Sennett – Jonathan Cobb, New York 1973, A4, 276 s. (6239)
HIFZI’S-SIHHA-İ MÜTEEHHİLİN, Hüseyin Remzi, İst 1317, A4, 240 s. (6255)
HIGH MOON OF EMPIRE, Michael Edwards, Londra 1965, A4, 272 s. (3443)
HIGHER PERSIAN GRAMMER, D.C.Phillott, Kalküta 1919, A4, 920 s. (3390)
HIGHLAND BRIGADE IN THE CRIMEA, Lieutenant Colonel Anthony Sterling, Londra 1895, A4, 256 s.(6511)
HIJRA AND FORCED NIGRATION FROM NINETEENTH CENTURY RUSSIA TO THE OTTOMAN EMPIRE, Brian Glyn Williams, Paris 2000, B4, 28 s. (4846)
HİKAYE-İ MEVLÜD, (Osm), Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, İst tarihsiz, B4, 40 s. (5553)
HİKMET (Osm. gazete), müdürü Şehbenderzade Fillibeli Ahmed Hilmi, (8 Nisan 1326/1910), 74 sayı, A3, 74×8=592 s. (2732)
HİKMET DERSLERİ, Ahmet Naim Babanzade, 1329, 416 s. (942)
HİKMET-İ KEVNİYYE VE MARİFET-İ AHDİYYEYİ MÜŞTEMİL KENZ-İ MAHFİ, İsmail Hakkı, A4, 80 s. (2619)
HİKMETÜ’L-HALİDE, CAVİDAN-I HIRED, İBN MİSKEVEYH, tahkik ve takdim Abdurrahman Bedevi, Farsça, Tahran 1358, B4, 383 s. (3270)
HİLAFET VE MİLLİ HAKİMİYET, Ankara 1339, A4, 240 s. (2485)
HİLAFET-İ İSLAMİYE, Şeyh Abdulaziz Çavuş, 24 s. (787)
HİLAL (Günlük Gazete), sahib-i imtiyaz Mustafa Asım, 4 (15 Nisan 1325) (3235)
HİLAL ALTINDA DÖRT SENE BUNA AİT BİR CEVAP, Kafaelde Nöglis, çev.Kaymakam Hakkı, İst. 1931, B4, 80 s. (2144)
HİLAL-İ AHDAR CEMİYETİ NİZAMNAMESİ, İst. 1341, A4, 7 s. (2888)
HİLAL-İ AHDAR, A3, c.I/18, c.II/12, c.III/12 (2187)
HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ, ANKARA MURAHHASASI İCRAAT RAPORU, İst. 1338, A4, 93 s. (2390)
HİLAL-İ AHMER MECLİS-İ UMUMİSİ HEYET-İ MUHTEREMESİNE TAKDİM EDİLEN 1330 – 1334 SENELERİNE AİD MERKEZ-İ UMUMİ RAPORU, İst. 1335, A4, 88 s. (2385)
HİLALİAHMER CEMİYETİ EMİNÖNÜ ŞUBESİNİN 1929 SENESİ HEYETİ İDARE FAALİYET RAPORU, A4, 6 s. (4186)
HINCRARES d’ORIENT HOMMAGER A,Claude. (1121)
HİNDİSTAN’DA TÜRK HÜKÜMDARLARI, MÜBAREK GALİB, İst. 1341, B4, 52 s. (3577)
HINERANT AMBASSADOR – THE LIFE OF SIR THOMAS ROE, Michael J.Brown, (iki cilt) Lexington 1970, A4, 602 s. (5297)
HIPPOCRATIC WRITINGS, G.E.R.Lloyd, 1950, A4, 384 s. (6583)
HİPPOLYTOS, Euripides, İst. 1949, A4, 84 s. (3674)
HIRKAİ ŞERİF VE VEYSEL KARANİ, Haşim Köprülü, A4, 16 s. (4467)
HİSLER VE FİKİRLER, Raif Necdet, İst. 1326, A4, 284 s. (2431)
HİSSİYAT RUHİYATI, Teodol Ribo, (Osm), terc. Mustafa Şekip Tunç, İst 1927, B4, 244 s. (5560)
HISTOIRE D’ARMENIA, M.J.Saint Martin, Paris, A4, 520 s. (1759)
HISTOIRE DE L’ASIA CENTRALE (AFGANISTAN, BOUKHARA, KHIVA, KHOQAND), Mir Abooul kerim Boukhary, Paris 1876, A3, 116 s. (1719)
HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN, Demerius Cantimir, Paris 1742; tome I, A4, 160+366; tome II, A4, 502; tome III, A4, 576; tome IV, A4, 568 (2306)
HISTOIRE DE l’EMPIRE OTTOMAN, E.L.Jonqiere, Cilt I: 480 s., Cilt II: 736 s. Paris 1941. (340) (74)
HISTOIRE DE l’EMPIRE OTTOMAN, M.Salabery, 4 cilt, 1508 s. (941)
HISTOIRE DE l’EMPIRE OTTOMAN, T.Lavalle, Paris 1855, 600 s. (1317)
HISTOIRE DE L’ESTHETIQUE, Raymond Bayer, Paris 1961, B4, 404 s. (7417)
HISTOIRE DE L’INDUSTRIE DS TISSOS DES ISRAELITES DES SELANIQUE, L.Emmanuel, 1935 , 72 s. (497)
HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE MOHACZ, Kemal Pacha Zadeh, Paris 1859, A4, 380 s. (6110)
HISTOIRE DE LA GUERRE DE CRIMEE (ATLAS), Paris 1877, A4. (3385)
HISTOIRE DE LA GUERRE DE CRIMEE, Camille Rousset, Librarire Hachette, Paris 1877, Atlas (haritalar 10 adet) (3348)
HISTOIRE DE LA LITERATURE TURQUE, A.Bombacı, 1968, 448 s. (1228)
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE EN ISLAM, A.Badawi, Paris 1972, 2 cilt 886 s. (989)
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Masid Fakhry, Paris 1989, A4, 425 s. (1814)
HISTOIRE DE LA PHILOSOPIE ISLAMIQUE, 396 s. (131)
HISTOIRE DE LA REGENERATION DE LA GRECE, 4 Cilt, Paris 1825, I.cilt 540 s.; II.cilt 600 s.; III 594 s.; 560 s. (879)
HISTOIRE DE LA TURQUIE, A.De Lamartine, Paris 1854-l855, 7 cilt 3392 s. (972)
HISTOIRE DE TURQUIE, C.H.Barthelemy, Paris 1859, A4, 408 s. (2135)
HISTOIRE DES GRANDS MOGHOLS BABUR, Jean Raul Roux, Paris 1984, A4, 422 s. (6836)
HISTOIRE DES ISRAELITES DE SELANIQUE (1400 1640), I.Emmanuel, 1936, 320 s. (499)
HISTOIRE DES ISRAELITES, M. Fresces. 192l, 16 s. (1075)
HISTOIRE DES JUIFS D’ISTANBUL, A.Galante, İst. 1941, B4, 272 s. (1714)
HISTOIRE DES MASSACRES DE SYRIE, François Lenormant, Paris 1861, A4, 148 s. (5387)
HISTOIRE DES MONGOLS DE FADLALLAH RASHID ED-DIN, E. Blochet,1910, 406 s. (124)
HISTOIRE DES MONGOLS ET DES TATARES PAR ABOUL-GHÂZI BÉHÂDOUR KHÂN, Petr I. Desmaisons, Amsterdam 1970, A4, 786 s. (4547)
HISTOIRE DES SULTANS MAMLOUKS DE L’EGYPTE, Makrizî, 2 cilt, Paris 1845, toplam 1164 s. (479)
HISTOIRE DES TURCS D’ASIA CENTRALE, W.Barthod, Adrien 1945, A4, 218 s. (1705)
HISTOIRE DES TURCS, Jean Paul Roux, Fayard 1984, A4, 398 s. (1986)
HISTOIRE DU MATERIALISME, F.A.Lange, Paris 1921, A4, 2 cilt, toplam 1226 s. (2116)
HISTOIRE DU MONDE l’EMPIRE MONGOL, Lucien Bouvat, Paris 1927, A4, 362 s. (5268)
HISTOIRE DU SULTAN DJELAL ED-DIN MANKOBIRTI, PRINCE DU KHAREZM PAR MOHAMMED EN-NESAWI TRABDUITDE L’ARABE, O.Houdas, Paris 1895, B4, 512 s. (2595)
HISTOIRE ECONOMIQUE DE LA TURQUIE, F.A.Belin, 3 cilt. (997)
HISTOIRE ET CLASSIFICATION DE l’OEUVRE d’IBN ARABI ETUDE CRITIQUE, Osman Yahia, Şam 1964, B4, 674 s. (4623)
HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES ASIA MINEURE, Charles Texier, Paris 1882, A4, 800 s. (5844)
HISTOIRE ET INSTITUTIONS DES EGLISES ORIENTALES AU MOYEN AGE, J. Dauviller, 1983, 320 s. (1212)
HISTOIRES CROISEES, Anahide Ter Minassian, Marsilya 1997, A4, 295 s. (2048)
HISTORIA CHANA ISLAM GERESA III, Hadzy Mehmed Senai Krymu, 276 s., Varşova 1971. (45)
HISTORIA E PERANDORISE BIZANTINE, George Ostrovski, Dituria 1997, A4, 436 s. (2119)
HISTORIA TURCHESCA (1300-1514), Donado de Lezze, Bükreş 1909, A4, 352 s. (4720)
HISTORIANS AND ETHICS, THEME ISSUE;43, Wesleyan 2004, B4, 184 s. (5109)
HISTORIANS OF THE MIDDLE EAST, B.Lewis, Londra 1962, A4, 528 s. (3043)
HISTORICAL DICTIONARY OF AFGANISTAN, Ludvig W.Adamec, Londra 1991, A4, 392 s. (4685)
HISTORICAL DICTIONARY OF INDIA, Surjit Mansigh, Londra, A4, 530 s. (4667)
HISTORICAL DICTIONARY OF PALESTINE, N.Y.Nazzal, L.Nazzal, Londra 1997, A4, 300 s. (2739)
HISTORICAL GEOGRAPHY OF ASIA MINOR, W.M.Ramsay, Amsterdam 1962, B4, 516 s. (6232)
HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE OTTOMAN EMPIRE, D.E.Picher, Londra 1972, A3, 236 s. (56 s. renkli) (2801)
HISTORICAL GEOGRAPY OF ASIA MINOR, W.M.Ramsay, New York 1974, A4, 6+522 s. (2315)
HISTORICAL SKETCH OF THE CRIMEA, Antony Grant, Londra 1855, A4, 118 s. (3721)
HISTORIE DE LA PHILOSOPHIE ISLAMIQUE, Henry Corbin, A4, 548 s. (4494)
HISTORIE DES MONGOLS, Jean de Plan Carpin, Paris 1965, A4, 208 s. (4470)
HISTORISCHE BUCHERKUNDE SUDOSTEUROPA, 1988, 548 s. (648)
HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHY, Joachim Ritter, Basel 1971, B4, 3 cilt toplam 1848 s. (5193)
HISTORY AND CULTURE IN THE MEDIVAL MUSLIM WORLD, S.M. Stern, 1984, 352 s. (1210)
HISTORY AND IMPERIALISM; A CENTURY OF THEORY FROM MARX TO POSTCOLONIALISM, Patrick Wolfe, A4, 33 s. (4148)
HISTORY AND METHODS OF THE SCIENCES, A.D.Ritcie, Edinburg 1958, 240 s. (1611)
HISTORY AND SYSTEMS OF SOCIAL PSYCHOLOGY, W.S.Shakian, Boston 1982, A4, 642 s. (2710)
HISTORY DE LA REGENERATION DE LA GRECE, Pouqueville, Paris 1843, A4; cilt I, 238 .; cilt II, 230 s.; cilt III, 234 s.; cilt IV, 224 s.; cilt V, 220 s.; cilt VI, 212 s. (4320)
HISTORY ENGRAVING AND ETCHING, A.M.Hind, New York 1923, A4, 508 s. (4000)
HISTORY OF ANTIOCH IN SYRIA, Granville Downey, New Jersey 1961, A4, 792 s. (4788)
HISTORY OF ARABIAN MUSIC TO XIIIth CENTURY, Henry George Farmer, Luzag and Co., Londra 1929, XV+264 s. (3343)
HISTORY OF BUKHARA, R.N. Frye, Massachusetts 1954, 196 s. (77)
HISTORY OF DAMASCUS, 363-555 a.h., Ibn Al-Qalaisi, Leyden 1908, A4, 448 s. (2808)
HISTORY OF ESTHETICS, Katherine Everett Gilbert, Londra 1956, A4, 640 s. (4648)
HISTORY OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, E.Boring, New York 1929, A4, 22+777s. (2331)
HISTORY OF FORMAL LOGIC, I.M.Bochenski, Ivo Thomas, Münih 1956, A4, 586 s. (6408)
HISTORY OF GREEK LITERATURE, Albin Lesky, Edinburgh 1966, B4, 944 s. (5065)
HISTORY OF GREEK MATHEMATICS, Thomas Heath, Londra 1921 (I.cilt A4, 464s.; II.cilt A4, 602 s.) (2087)
HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY, W.K.S.Guthrie, Cambridge 1965, I.cilt, A4, 556 s.; II.cilt, A4, 576 s.; III.cilt, A4, 560 s.; IV.cilt, A4, 620 s.; V.cilt, A4, 528 s. (1681)
HISTORY OF GREEK PHILOSOPHY, W.K.S.Gutrie, Cambridge Uni. 1981, A4, 472 s. (1979)
HISTORY OF HISTORICAL WRITING, Harry Elmer Barres, New York 1963, A4, 475 s. (4461)
HISTORY OF HUMAYUN (HUMAYUN NAME), GUL BADAN BEGAM (PRINCESS ROSE BODY), Londra 1902, 470 s. (270)
HISTORY OF INDIA AS TOLD BY IT’S OWN HISTORIANS, THE MUHAMMADAN PERIOD, H.M.Elliot, 8 cilt, A4, 4.686 s. (4007)
HISTORY OF INDIA, G.Dunbar, Delhi, A4, 650 s. (4656)
HISTORY OF INDIA, Henry Beveridge. 1862, 8 cilt, toplam 2484 s. (1214)
HISTORY OF INDIA, J.C.Powell-Price, Londra 1955, A4, 756 s. (3448)
HISTORY OF IRANIAN LITERATURE, Jan Rypka, 960 s. (856)
HISTORY OF ISLAMIC SPAIN, Montgomery Watt, 1965, 224 s. (1274)
HISTORY OF MATHEMATICS, Floian Casorı, New York, 1893, A4, 526 s. (1770)
HISTORY OF MODERN INDIA (1819 – 1964), K.B.Keşwani, Bombay 1990, A4, 364 s. (3418)
HISTORY OF MONGOLS, Henry H.Howorth, New York, A4, 464 s. (4957)
HISTORY OF MY STRUGGLES, A.Wambery, Londra 1905, A4, 10+492 s. (2313)
HISTORY OF OTTOMAN POETRY, E.J.W. Gibb, 6 cilt, toplam 2336 sayfa, Londra 1909 (333)
HISTORY OF PALESTINE AND SYRIA, A.T. Olstead, Michigan 1965, A4, 700 s. (5897)
HISTORY OF PHILOSOPHY, Frank Thilly, New York, 1914, B4, 680 s. (2039)
HISTORY OF PHILOSOPHY, J.Marias, 1967, 544 s. (1262)
HISTORY OF POLAND (1697-1935), W.F.Reddaway, Londra 1941, A4, 656 s. (3508)
HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY, Leo Strauss, Chicago 1963, A4, 804 s. (4009)
HISTORY OF PRE-MEIJI COMMERCE IN JAPAN, Toyoda Takeshi, Londra 1969, A4, 140 s. (7305)
HISTORY OF RELIGION IN BRITAIN, S. Gilley, J.Sheils, Oxford, 606 s. (1532)
HISTORY OF RELIGION, ANGLICANISM IN HISTORY AND TODAY, J.W.C. Wand, Londra 1961, A4, 284 s. (4681)
HISTORY OF RELIGIOUS IDEAS, FROM MUHAMMAD TO THE AGE OF REFORMS, Mircea Eliade, Chicago 1982, cilt 2, 584 s.; cilt 3, 376 s. (1978)
HISTORY OF RELlGlON, The Ancient Gods, E. O.James, l060, 440 s. (934)
HISTORY OF SCIENCE, Sir W.C.Dampier, New York 1971, A4, 572 s. (3495)
HISTORY OF SERVIA AND THE SERVIAN REVOLUTION, Leopold von Ranke, New York 1973, A4, 480 s. (5027)
HISTORY OF THE ANRMENIANS IN MALATYA, Arshag Alboyadjian, Beyrut 1961, B4, 1580 s. (7874)
HISTORY OF THE ARAB PEOPLES, Albert Hourani, Massachusettes 1991, A4, 576 s. (5235)
HISTORY OF THE ARMENIAN REVOLUTIONARY FEDERATION DASHNAKTSUHON 1890/1924, Hratch Dasnabedian, Milan 1989, A3, 226 s. (5115)
HISTORY OF THE ARMENIANS OF SEBASTIA AND NEIGHBORING VILLAGES, Arakel Patrik, volume 1, (Ermenice), Beyrut 1974, B4, 940 s. (6639)
HISTORY OF THE ART OF WAR IN THE SIXTEENTH CENTURY, Charles Oman, Londra 1937, A4, 800 s. (5849)
HISTORY OF THE BYZANTINE EMPIRE 324-1453, A.A.Vasiliev, Madison 1952, B4, 12+246 s. (2323)
HISTORY OF THE BYZANTINE STATE, George Ostrogorsky, Oxford 1956, B4, 578 s. (5653)
HISTORY OF THE CAMPAIGNS, Count Aleksander Suworow-Rymniskski, Londra 1813, B4, 112 s. (6265)
HISTORY OF THE CRUSADES, Steven Runciman, Cambridge 1957, A4, 392 s. (5299)
HISTORY OF THE FIRST BULGARIAN EMPlRE, I.Runciman, Londra 1930, 30 s. (1665)
HISTORY OF THE GEORGIAN PEOPLE, W.E.D.Allen, Londra 1971, A4, 24+430 s. (3 Harita) (2314)
HISTORY OF THE GROWTH AND DECAY OF THE OTTOMAN EMPIRE, D.Cantemir. 480 s. (1056)
HISTORY OF THE JAQISH KHOZAS, D.M.Bunlop, Princeton 1954, 288 s. (86)
HISTORY OF THE JEWS, S.Grayzel, Philadelphia 1952, A4, 28+843 s. (2288)
HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, A.C.Wood, 1964, 272 s. (1235)
HISTORY OF THE MARITIME WARS OF THE TURKS, James Mitchell, Londra 1831, A4, 88 s. (6338)
HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND MODERN TURKEY, 2 cilt, S.J.Shaw, Cambridge 1976. 542 s. (183) (241)
HISTORY OF THE POPES, Fernand Hayward, Londra 1931, A4, 426 s. (4004)
HISTORY OF THE PRESENT STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE, Londra 1686, 4l8 s. (974)
HISTORY OF THE RISE OF THE MAHOMEDAN POWER, John Briggs, Lahore 1977, 2 cilt, A4, 570+544 s. (5898)
HISTORY OF THE RUSSO TURKISH WAR, Edmund Ellier, Londra 1878, 1. cilt 589 s.; 2.cilt 600 s. (6066)
HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE, Paul Rycaut, Londra 1687, A3, 348 s. (7198)
HISTORY OF THE TURKS BEGINNING WITH THE YEAR 1679, Londra 1700, B4, 638 s. (7885)
HISTORY OF TURKEY, A.De Lamartine, New York 1857, 3 cilt, 1230 s. (971)
HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY, Bertrand Russel, New York 1945, A4, 930 s. (1874)
HISTORY OF ZIONISM, Walter Laqueur, New York 1972, A4, 56 s. (5860)
HISTORYA OF LOGIC, A.Dimitriu, Kent 1975; cilt.I, 16+336 s.; cilt.II, 265 s.; cilt.III, 393 s.; cilt.IV, 264 s. (2265)
HİTABATI HAZRETİ ABDULBAHA Fİ AVRUBA VE AMERİKA, Mısır 1921, A4, 288 s. (4291)
HİTİTCE VE AKATCA KLAVUZ, İst. 1967, 32 s. (1449)
HİTLER VE NASYONAL SOSYALİZM, Cahit Hikmet, İst. 1933, A4, 148 s. (3524)
HITLER’S ENVOY EXTRAORDINARY,Von Papen, l968, 305 s. (491)
HIVAR BEYNE’L-FELASİFE VE’L-MÜTEKELLİMİN, Hüsameddin Alusi, Vezaretü’s-Sakafe 1986, B4, 248 s. (5563)
HIVAR MAA-SADIKİ’L-MÜLHİD, Mustafa Mahmud, Kahire 1989, (Arapça), 136 s. (7180)
HIYABAN, Hüsnü Vedad, İst. 1326, 5 sayı (2416)
HİZMET-İ UMUMİYE MÜESSESATI, İsmail Faik, İst. 1336/1920-1337/1921, 1-7 sayı, A3, 132 s. (2802)
HOCA SADETTİN, Ahmet Refik, İst., 52 s. (714)
HOKEY OYUNU, İdman Yurdu tarafından tab ve neşrettirilmiştir, İst. 1334, A4, 13 s. (2890)
HOLY MOUNTAIN, M.B.Pennington, Londra 1979, 320 s. (1523)
HOMAGE TO QWERT YUIOP, Londra 1987, 604 s. (1561)
HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VEDANTA, R.Guenon, Paris 1978, A4, 225 s. (2362)
HOMMES ET CHOSES JUITS PORTUGARS EN ORIENT, A.Galante, 1927, 40 s. (1080)
HONOUR, FAMILY AND PATRONAGE, J.K.Camhell, Oxford 1964, A4, 408 s. (4677)
HORASAN Fİ ASRİ’L-GAZNEVİ İMADİ, 1997, A4, 264 s. (6601)
HORASAN Fİ’L-ASRİ’L-GAZNEVİ, D.Muhammed Hasan Abdülkerim el-İmadi, (Arapça), 1997, (6877)
HORATIUS Opera, Fridericus Klinger, A4, 404 s. (6647)
HORRORS OF ALEPPO GERMAN EYEWITNESS 1914, 24 s. (1416)
HOSPITALIER EN TERRE SAINTE ET A CHYPRE (1100-1310), J.Delaville le Roulx, Paris 1904, B4, 457 s. (1849)
HOŞSADA, İbnülemin Mahmut Kemal İnal 384 s. (1282)
HOUSE OF NASI THE DUKE OF NAXOS, Cecil Roth, 76 s. (1133)
HOUSE OF PTOLEMY, E.Bevan, Şikago 1978, A4, 410 s. (2326)
HOUSES OF HISTORY, Anne Green, Manchester 1999, A4, 352 s. (3981)
HOXHE HASAN TAHSİN EFENDİ, Arnavutca, Tiran 1998, A4, 184 s. (3611)
HOZYAYSTVO KULTURA İ BİT SELSKOGO NAELENİYA TURKMENSKOY SSR, Yakov Romanoviç Vinnikov, Moskova 1969, A4, 316 s. (2648)
HÖLDERLINS HYMNEN GERMANIEN UND DER RHEIN, Martin Heidegger, Frankfurt 1989, A4, 308 s. (5660)
HUDA EZ DİDGAH-I KUR’AN, Ayetullah Behişti, Farsca, Tahran 1368, A4. (6131)
HUDA RABBİM, İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ (veya KÜTAHYALI ŞAİR GAYBİ), İzmir, Keşişyan Matbaası 1338, A4, 8 s. (2986)
HUDUD AL ALAM, THE REGIONS OF THE WORLD, V. Minorsky, Londra 1937, 546 s. (442)
HUKUK BAŞLANGICI, Abdülhak Kemal Yörük, İst 1956, A4, 184 s. (5308)
HUKUK FELSEFESİ DERSLERİ, Abdülhak Kemal Yörük, İst 1952, A4, 224 s. (5292)
HUKUK FELSEFESİ DERSLERİ, Giorgio del Vechio, İst 1940, B4, 350 s. (4924)
HUKUK FELSEFESİ, M.Yavuz, İst. 1935, A4, 174 s. (3948)
HUKUK MANTIĞI VE TEFSİR, Ali Hikmet Berki, Ank. 1948, 274 s. (595)
HUKUK TALEBESİ CEMİYETİ NİZAMNAMESİ 1928, A4, 21 s. (2894)
HUKUK TARİHİ (Ağaoğlu Ahmed), İst. 1932, 190 s. (771)
HUKUK TARİHİ DERSLERİ, 2. SENE, Sadri Maksudi Arsal, Ankara 1926-27, B4, 416 s. (5994)
HUKUK VE SOSYOLOGLAR, Ali Fuat Gedik, İst 1945, A4, 208 s. (6663)
HUKUK-I VALİDEYN, Mevlevi Abdullah Kasımi, 1421, Türki (Tatarca), A4, 152 s. (6155)
HUKUKUN UMUMİ ESASLARI, Sadri Maksudi Arsal, Ankara 1937, B4, 224 s. (4926)
HULASA-İ HUMAYUNNAME MULAHHASI, Ahmed Midhat, İst. 1304, A4, 600 s. (2437)
HULASA-İ KAVAİD-İ TÜRKİYE, Behçet, İst. Asır Mat., 1318, A4, 87 s. (3027)
HULASATÜ’L İTİBAR, Ahmet Resmi, 120 s. (487)
HULASATÜ’Ş-ŞURUH, Ali Rızaefendizade Halil Esad, İst 1305, A4, 592 s. (7325)
HULASATÜ’L-BEYAN Fİ TEFSİRÜ’L-KURAN, Mehmed Vehbi, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İst 1341 (1925), B4
3.cilt 290 s.
4.cilt 294 s. (6407)
HUMAN CONDITION, Hannah Arent, New York 1959, A4, 400 s. (3922)
HUMAN NATURE, Thomas Aquinas, Indianapolis 1999, A4, 282 s. (5402)
HUMAN SCIENCES, J.Hyrup, New York 2000, A4, 460 s. (3496)
HUME, A.J.Ayer, Oxford 1980, A4, 112 s. (5014)
HUNDERT JAHRE PSYCHIATRIE, Emil Kraepelin, Berlin 1918, B4, 116 s. (6164)
HUNDRED THUSAND FOOL OF GOD, Theodore Levin, New York 1986, A4, 330 s. (1822)
HUNEYN B. İSHAK, (Arapca), Ahmed b. Muhammed b. Abdullah El-Dibyan, cilt I-II, Riyad 1992, 720 s. (1912)
HUNNI U KİTAE, L.N.Gumilev, Sen Petersburg 1994, A4, 272 s. (5858)
HUNTERS, Elman R. Sercive, Michigan 1966, A4, 118 s. (5887)
HURDE-ÇİN, Şemsettin Sami, Mihran Matbaası, İst 1302 (Osmanlıca), A4, 56 s. (7226)
HURUBÜ’L-BALKAN VE’L-HAREKETİ’L-ARABİYYE Fİ MEŞRUKÜ’L-ARABİ’L-OSMANİ, B4, İSAM Demirbaş No. 079 873, sınıflama yeri 956.0743 (5725)
HUSSERL EXPOSITIONS AND APPRAISALS, F.A.Elliston – P. McCormick, Notre Dame 1977, B4, 400 s. (5220)
HUSSERL UND KANT, Iso Kern, Netherlands 1964, A4, 472 s. (5077)
HUSSERL, PHILOSOPHIE PREMIERE 2, Paris 1972, A4, 380 s. (7017)
HUSSERL, RECHERHES LOGIQUES 3, Paris 1963, A4, 324 s. (6827)
HUSUNÜ’L-HAMİDİYYE Lİ’L-MUHAFAZATÜ’L-ALE’L-AKAİDİ’L-İSLAMİYYE, Hüseyin bin Muhammed El Cisre’l-Trablus, 1261-1327, B4, 160 s. (7508)
HUSUSÜ’L-ME’MÜL MİN İLMİ’L-USUL, Seyyid Muhammed Sıddık, (Arapça), İst 1290, 214 s. (5048)
HUTBELER, Tunalı Hilmi, (1141)
HUTUTU’L-ARİZA Lİ’L-ÜSSÜ’L-LETİ KAME ALEYHA DİNE’Ş-ŞİATİ’L-İMAMİYYETİ’L-İSNA AŞERİYYE, Muhibbüdin el-Hatib, Arapça, Medine 1400 H., B4, 58 s. (3093)
HUZUR-I AKL U FENDE MADDİYUN MESLEK-İ DALALETİ, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İst 1332, (Osmanlıca), 159 s.(6517)
HÜCCET ÜL İSLAM, İmam Gazali, Mehmed Ali Aynî, İst. 1327, 375 s. (1893)
HÜDAVENDİGAR VİLAYETİ SALNAME-İ RESMİSİ, 1325 Sene-i Hicriyesine Mahsus, Defa 34, Bursa, B4, 616 s. (2165)
HÜKMÜ VEDAİÜ’L-BUNUK VE ŞEHADATU’L-İSTİŞMAR Fİ’L-FIKH’L-İSLAMİ, Ali Ahmed es Salus, Mektebetu Darü’l-Kuran, 1474/2003. (6158)
HÜLASA-İ REHNÜMA-YI FARİSİ, Habib Efendi, Dersaadet 1309, A4, 100 s. (6329)
HÜLASATÜ’L-BEYAN Fİ-TEFSİRÜ’l-KURAN, AMME CÜZÜNÜN TAMAMININ TEFSİRİNİ MUHTEVİDİR, Mehmed Vehbi Konyalı, İst. 1341-1343, B4, 310 s. (3103)
HÜLASATÜ’T-TASAVVUF, Muhammed Fevzi İbn Muhammed Şerif El-Batumi, basıldığı yer ve tarih yok, Arapca 64 s. (3333)
HÜNER-İ AHD-İ TİMURİYAN VE MÜTEFERRİAT-I AN, Abdülhayy Hubibi, Farsça, Tahran 2535, B4, 1020 s. (6014)
HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİNİN BEYANNAME VE ESAS NİZAMNAMESİ, İst. 1949, A4, 17 s. (4195)
HÜRREM SULTAN (MİLLİ ROMAN), M.T.Tan, İst. 1937, A4, 476 s. (2758)
HÜRRİYET-İ NİSVAN, Kasım Emin, çev.Zeki Megamiz, Dersaadet 1331, A4, 242 s. (6034)
HÜRRİYET, (Osm., dergi), Londra, 1868-1870, 100 sayı. (694)
HÜRRİYET, HÜRRİYET, İsfendiyar İşpay, Ankara 1963, 48 s. (4695)
HÜSEYİN KAZIM BEY, A4, 120 s. (4252)
HÜSN-İ AN, müt. Ahmed İhsan, İst. 1312, B4, 206 s. (2514)
HÜSN-İ AŞK, Şeyh Galib, İst. 1339, A4, 108 s. (3851)
HÜSN-İ SAHABE, Haczade Ali Fehmi, İst 1324, B4, 380 s. (7659)
HYLE, STUDIEN ZUM ARISTOTELISCHEN MATERIE-BEGRIFF, Heinz Happ, Berlin 1971, B4, 972 s. (7751)
  1. PEYGAMBER VE ZAMANI, Tahirü’l-Mevlevi, İst 1341-1339, Osmanlıca, A4, 48 s. (5799)
HZ.MUHAMMED VE CHARLEMAGNE, Henri Pirenne, Ankara 1984, A4, 380 s. (4958)
HZ.MUHAMMED’İN HAYATI, İbn Hişam, Çev. Yusuf Velişah Uralgiray, Riyad 1985/1405, B4, 556 s. (2822)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder